Pågående prosjekter

Behovsbaserte konferanser

Gjennom prosjektet «Behovsbaserte konferanser» jobber Rusfri Oppvekst for at barn og unge i utsatte livssituasjoner skal fanges opp så tidlig som mulig. Ved å øke kunnskapen og kompetansen til barnehage- og skoleansatte mener Rusfri Oppvekst at en skaper flere trygge og bevisste voksne. Disse trygge og bevisste voksne gir videre økt sannsynlighet for at en kan fange opp de barna og unge som trenger å bli fanget opp av hjelpeapparatet. For å nå dette, gjennomfører Rusfri Oppvekst årlig en rekke fagkonferanser med fokus på mindre byer/tettsteder i Norge. Hvis din kommune/barnehage/skole er interessert, vennligst ta kontakt. Våre konferanser arrangeres over hele landet. Oversikt over årets konferanser finner du her.

Folkehelse og livsmestring i skolen

Skoleåret 2023-24 gjennomfører Rusfri Oppvekst pilotprosjektet «Våg å være – Folkehelse og livsmestring i skolen» i 7.klasse på Ådland skole.

Ved overganger fra barneskole til ungdomsskole er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende, spesielt med tanke på drikkepress og rusdebut. For å bidra i dette arbeidet, gjennomføres tre klassebesøk for å gi elevene oppdatert og relevant kunnskap om utenforskap, selvtillit, rus og kompetanse som fremmer god psykisk helse og som skal bidra til at barna lærer å håndtere medgang, motgang og utfordringer på en best mulig måte, som drikkepress, utsette alkoholdebut m.m.
Høsten 2023 har Marit Barene gjennomført to klassebesøk, i oktober og i november.

Vi gjennomfører også foreldremøter for å gi foreldrene relevant ruskunnskap og legge til rette for styrket skole-/foreldresamarbeid.
På foreldremøtene gis foreldre/foresatte relevant ruskunnskap og bedre kjennskap til det lokale rusbildet, bl.a. gjennom Ungdata-tall.
Første
foreldremøte ble gjennomført 9. november med Marit Barene som foredragsholder.

I tillegg inviterer vi til en fagkonferanse som tar opp tematikken “barn som pårørende” og “voksnes felles ansvar for barna i et lokalsamfunn”.
Konferansen ble gjennomført 10. november for alle ansatte ved skolen med Gerd Helene Irgens som foredragsholder.

.

Avsluttet prosjekter

Forebygging gjennom økt kunnskap, trygghet og bevissthet

Rusfri Oppvekst har tidligere hatt samarbeidsavtaler med Høgskolen på Vestlandet og NLA Høgskolen Bergen. I dette samarbeidet la Rusfri Oppvekst inn forelesninger om temaer som vold, overgrep, psykisk helse, rus, traumer, barn i kriser, tilknytningsforstyrrelser,  relasjonskompetanse m. fl. i dagens lærerutdanning. 

Tilbudet ble gitt Praktisk-pedagogisk Utdanning (PPU, 2 år), grunnskolelærerutdanningen (4 år) og barnehagelærerutdanningen (3 år). Studentene fikk disse forelesningene gjennom hele studieforløpet sitt. Hver forelesning var på 2-3 timer, to ganger i semesteret.

FAVN-fremtidens SFO

Rusfri Oppvekst ønsket å starte et femårig prosjekt der vi kunne tilby ca. 40 barn i Loddefjord bydel i Bergen en alternativ skolefritidsordning (SFO). FAVN – Fremtidens SFO skulle være et forsterket tilbud for barn som trenger det.  

FAVN – Fremtidens SFO skulle ha personale med terapeutisk og pedagogisk utdanning, og ha relasjonsbygging, psykisk helse og forebygging i fokus. Barnepsykolog Magne Raundalen, psykolog Trond Haukedal og samfunnsviter Arne Klyve var prosjektets faglige veiledere. Beklageligvis har vi ikke klart å skaffe midler til prosjektet, som foreløpig er lagt på is. 

JamLab

Prosjektene Rusfri Oppvekst har jobbet med gjennom årene, har vært rettet mot voksne som jobber med barn og ungdom. I 2018 startet vi opp med JamLab, et nytt og spennende prosjekt der vi har jobbet direkte med elever. Gjennom prosjektet har vi brukt musikk som verktøy.

Organiserte fritidsaktiviteter som idrett, korps, musikkundervisning og fritidsklubber fyller viktige funksjoner i barn og unges liv. Vi ønsker at alle unge skal få mulighet til å delta i slike aktiviteter. Gjennom prosjektet har vi tilbudt musikkundervisning og samspill ved tre barneskoler i Loddefjord kommune i Bergen fram til utgangen av  2022.